Sunset Blvd, Lost Weekend - Browar Raduga


Browar Raduga

pow­stał jako inic­jatywa entuz­jastów picia dobrego piwa. Zmęczeni piwami pochodzą­cymi z prze­mysłowych pro­dukcji, zaczęliśmy od warzenia w domu, piwnicy, łazience, wan­nie oraz Saa­bie 9–3!
Zachęceni pozy­ty­wnym przyję­ciem naszych pro­dukcji przez podob­nych nam miłośników piwa oraz sukce­sami w konkur­sach piwowarów domowych, postanow­iliśmy udostęp­nić nasze piwo sze­rok­iemu gronu odbior­ców. Rozpoczęliśmy więc warze­nie kontraktowe.


U nas nie ma cię­cia kosztów. Nie oszczędzamy na chmielu ani na niczym innym i nie sto­su­jemy gorszych zami­en­ników. Sprawdzamy wszys­tko zanim trafi do kadzi. Bardzo lubimy amerykańskie chmiele, jed­nak ekspery­men­tu­jemy także z chmielami z innych regionów świata.
Chcemy, aby nasze piwo było zawsze wysok­iej jakości. Warzymy je dla Was tak, jak warzylibyśmy je dla siebie i jesteśmy szczęśliwi, robiąc piwo takie, jakie zawsze chcieliśmy pić.

Metropolis, Nosferatu - Browar Raduga